Lidija Petrić, Phd

Lidija Petrić, Phd

Lidija Petrić, Phd

Prof.dr. sc. Lidija Petrić rođena je u Splitu 1963. godine. Diplomirala je na Ekonomskom
fakultetu Sveučilišta u Splitu 1986. godine. Magistrirala je i doktorirala na Ekonomskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Stupanj doktora znanosti u području društvenih znanosti,
polju ekonomije stekla je 1998. g. U zvanje redovitog profesora izabrana je 2007.g.; 2012. je
izabrana u trajno zvanje redovitog profesora.

U svom dosadašnjem znanstvenom i stručnom radu, dr. Lidija Petrić objavila je više od 70
znanstvenih radova, od čega i četiri knjige (2 samostalno, jedna u koautorstvu i jedna,
međunarodna, u ediciji). Sudjelovala je u radu brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih
konferencija. Pisala je recenzije brojnih članaka objavljivanih u domaćim i inozemnim
časopisima kao i recenzije knjiga, zbornika konferencija i znanstveno-stručnih studija. Kao
gost predavač sudjelovala je na stručnim skupovima i seminarima, na poslijediplomskim
studijima, kao i na međunarodnim konferencijama i seminarima.

Kao suradnica UNDP-a, GEF-a, WWF-a, Centra regionalnih aktivnosti Programa prioritetnih
aktivnosti, te domaćih javnih (Ministarstva turizma, Ministarstva pomorstva, Ministarstva
regionalnog razvoja, Županije Splitsko-dalmatinske, Grada Splita i drugih JLS) i nevladinih
institucija (Zelena akcija) sudjelovala je u izradi brojnih stručnih projekata, a na nekima je
bila i stručni voditelj. Sudjelovala je kao znanstvena voditeljica i istraživač na međunarodnom
projektu TOURMEDASSETS, u izvedbi konzorcija više europskih sveučilišta, financiranog
od strane ERDF-a (European Regional Development Fund) a trenutno je anagžirana na tri
međunarodna MED projekta. Članica je uredništva više domaćih znanstveno-stručnih
časopisa, a bila je i u znanstvenom odboru više međunarodnih konferencija. Članica je
međunarodnog udruženja regionalnih ekonomista Europe – European Regional Scientists
Association te Znanstvenog odbora za turizam pri Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.
Predaje stručne predmete iz područja turizma na svim razinama, od stručnih do
poslijediplomskih studija. Mentorica je brojnim studentima na svim studijskim razinama
(uključivo i na doktorskom studiju).

Primarna su područja znanstvenog interesa prof. dr. sc. Lidije Petrić ekonomika turizma,
upravljanje turističkom destinacijom, turizam i razvoj te turizam i baština. Aktivno se služi
engleskim, a pasivno talijanskim jezikom.