Dunja Kadrić

Dunja Kadrić

Dunja Kadrić

  2001. godine završava jezičnu gimnaziju u Omišu, a 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, smjer Menadžment u turizmu, diplomirala je na temu destinacijskog menadžmenta.
  Voditelj je poslova turističke agencije Omnivia od 2006., specijalizirane destinacijske menadžment kompanije za regiju Dalmacija , eno- gastro i poslovni turizam te Predstavnik Uprave za kvalitetu Agencije.
  Radi na sustavnom unaprjeđenju kvalitete usluge i ponude vodeći se načelima održivosti sukladno Travelife Partner standardu i normi ISO 9001:2015 koji su dugi niz godina uspješno implementirani u poslovanje agencije.
  Sudjeluje na raznim projektima koji doprinose razvoju ponude lokalne destinacije te edukacijama vezanim za razvoj i promociju proizvoda za tržišta posebnih interesa.
  Od 2017. godine vanjski je suradnik Visoke škole za menadžment i dizajn Aspira. Predaje na kolegijima Razvoj destinacijskih menadžment organizacija i Međunarodne destinacijske menadžment kompanije.
  Jedan je od osnivača Udruge destinacijskih menadžment kompanija (UDMKD ) te organizatora Međunarodne konferencije turizma posebnih interesa i poslovne radionice SPLITB2B.